Bjeri Çiftelis

This is only half of the fun! If you like this, you will LOVE the iPhone version!

Thanks to the build in accelerometer on the iPhone and iPod touch the Tingalin App offers the ability to strum the instrument by shaking your iPhone or iPod touch! Additionally you can change the tuning by +/- 1 octave. The iPhone version also comes with five melodies preloaded. I think you will really enjoy it!

256 comments on “Bjeri Çiftelis
 1. K C says:

  eertyty ytrtrt e rrr u rrrerr yyy y y yyt ttt e rrr u rrrerr iuuyuyu uyytyty yttrtrt err tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr
  uiiii uuiiuuiii uiiii uuiiuuiii tyyyy ttyyttyyy tyyyy ttyyttyyy
  iuuyuyu uyytyty yttrtrt err tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr
  ** SH0TA * eerrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer * SH0TA **
  rrr iii uuuiuuy ttt uuu yyyuyyt rrr yyy tttyttr eee ttt rrrtrrr rrr iii uuuiuuy ttt uuu yyyuyyt rrr yyy tttyttr eee ttt rrrtrrr rrrrrrr eeeerrt yyyyyyu yyyyyyt ttrrrrr yyyyyytteee ttt rrrtrrr rrrtrrr eeeerrt yyyyyyu yyyyyyt ttrrrrr yyyyyytteee ttt rrrtrrr rrrtrrr yyuuu u u yyuuu uiiiu uuy yyttt uuuuy yyt ttrrr yuuuyytt yytty t rrrrrrr wewerrr

 2. kosovar says:

  eertyty ytrtrt e rrr u rrrerr yyy y y yyt ttr e rrr u rrrerr iuuyuyu uyytyty yttrtrt e r tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr uiiii uuiiuuiii uiiii uuiiuuiii tyyyy ttyyttyyy tyyyy ttyyttyyy iuuyuyu uyytyty yttrtrt e r tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr
  e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr

 3. rina says:

  uyweyyyyyyyyewyajtqyyyyeyeiuwooowowuyyytteteuquuuuququqoooqoqoooquwyyytyrueueuuuwuqyqttwerrtttyuupoiqqwrewytttttttttttttttttttttewywuwiioowqpqpwooiiiieurytoopqiwueyrtqwerttyuiopppppppppppoperyowyurttuyweiuqwtetteururuiiroewowoooowowiqurrqeqeqeqeeqeeeeqeqeqeqeeeeqyqiqiqiiiqheytwterwiuytutewuyertuetwuyryteyteruieqoueqiurtuiqereturwtiuouiuqiqopqpwoiwyuetyqiuertnbnnnxieuryuiiiiiiiirrywueuuueiuqpqpppppupuppewuyquyfgfvbuiyqtotpptpqwwwwertyyuuiiopppppoqqquyyyetwttttituuyyw545wgwyyyyywueieowooowowyqtrrrqrququqytrqrequqiioooqiqyyqtrrqeqrretettttteyeueiiiieieiuytwuyweyuytytytyetyeroooooooooopppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

  • e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer

   • loni says:

    qoqiowuiueoowoq[pwieutoqpooowouqeytueirutyeuioytiuoeytoierutopriuetuyrioytqeoiyutrqpytpopeytuiyetuiytuiotyuoreutiopruiuwytureoiqyutowertpweitop

 4. margareta says:

  hiq spo di me i ra qiftelis kush po me meson

 5. K C says:

  e1rtyty1yiutyty1e1rrr1u1rrrtrrr1e1rtyty1yiutyty1e1rrr1u1rrrtrrr1iiuyuyuyuuytytytyytrtrtre1rtrrr1iiuyuyuyuuytytytyytrtrtre1rtrrr1e1rtyyt1e1rtyyt1e1rtyyt1ttetrrr1e1rtyyt1e1rtyyt1e1rtyyt1ttetrrr1
  e1rtyty1yiutyty1e1rrr1u1rrrtrrr1tyy1y1y1yiutyty1e1rrr1u1rrrtrrr1tyy1y1y1yyt1ttt1e1rrr1u1rrrtrrr1iiuyuyuyuuytytytyytrtrtre1rtrrr1iiuyuyuyuuytytytyytrtrtre1rtrrr1e1rtyyt1e1rtyyt1e1rtyyt1ttetrrr1e1rtyyt1e1rtyyt1e1rtyyt1ttetrrr1

  VALLJA E SHOTES

  • trimi says:

   ueuuuoiuoiuiouioeuuwuwiiwiwetutrytyuytioyuyoituoryuyrryeyeyeuwuwueyruytiuytoiuoiueruuyuyuyuiuiuuiiiuqiwuiuqiuiwuewieurierururiuriuyyyttwetuuytyrrrrrrrrrrrrrrrrrtqyqytwteuiegeyutetryruyutqqqyqyqyeyeryrqweyuwyiuyiuyeytqrqttetyetwtwtetwyuirtywuioyuipeyte rttrrterrtwywuuiorrtrr

 6. K C says:

  hej margareta muesh edhe vet mu msu

  une per veti jum msu veq me youtube e masi i ke msu do kong i din notat pak edhe msohesh veq tu i ngu kongt

 7. SG Genti says:

  What’s Upp hahaha Sa E Fort Qikjo aaa

 8. fito says:

  hhehehe shum interesant

 9. Rina says:

  eruiyttytuiiqiwiiiiieoeoruuqwqwwpeoppwqwwwwoeiririiiivoeoeveoeooeiwiwioooqoqpppwoeirutpqowiruttpqoipqowieurutpqowieuruytpqowieuuueerurytyuqppqowoooeieirutuuuyowppqiiirutiyuorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriyeyrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrewiyroewyryyuiqpqpppwoeirutuwyqutiiurrrrrrrrrrrrrrrrppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttttttttt677yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppmbar

 10. kur te dish mi ra qiftelis munesh me ba qtu plot
  ngoni qto se kam mi ba unn tashh
  edhe jau shkruj

 11. iii rrr iiii rrrr iuu uyy ytt trr iuu uyy ytt trr ytt uyy ytt trr ytt uyy ytt trr rrrert rrrert

 12. ngoniii:

  rrr iii uuiiuuyy ttt uuuyyuuyytt rrr yyyttyyttrr eee rrttyyyyyu yyyyytytrr yyyyttytetrrrr eeettrrr

 13. uioiooo ioiuyyy uioiooo ioiuyyy yiuyttt tuytrrr yiuyttt tuytrrr o[o[poiiiuyuiii [i[poiiiuytrrr

 14. Ma e miraa:

  ii rr iii rrr iiu uuy yyt ttr iiu uuy yyt ttr yyt uuy yyt trr yyt uuy yyt ttr rrertt i o p o ppppp o p o i uuuuu uoiuyyy yiuyttt o[o[poi iuyuiii o[o[poi iuytrrr rrr iii uuiiuuyy ttt uuu yyuuyytt rrr yyy ttyyttrr eee ttrrr eee r t yyyyy u yyy tytrrr yyytytetrrrr eettr

 15. shqiptari_1 says:

  errriuytuiyuuurieiwuuqquuuyyettqrrwwpppw[[[eioieuutyy]]]]][[ppqowiieuuertpp[[[]]pprtrowiiquyuwwyyweruuutiiroorppeiiquuqiwi[[euuqyytytyqioiwurywrerwrwerrrriiityyettqtteuueuueryyuototpppr[[]e]]e]]eoowituueyyqooqpwr

 16. SHQIPTARI says:

  e rrri qitu erriiituuyoqwppeiiruutyyppppopopoppiiuuwyqyyqterrriieiitreriieiiwiqooopppweeettyyediieoorpprpeiiieiwerrrriiiipprttterryqwyytuuriieuuwyywtqtterrqwiiiuooyuituuriiruyyettrrqrrweryy1yyyqy2ywywyttwuueiie3ieieuuryyttqwoooeiirruutuutyyeyettt ttet e eterteyeuuwiwiwwiierrriwwwueoorieriuurtyyrerewwq

 17. Alsi says:

  eerr iiuuyyuuiiyyttrrr eerr iiuuyyuuiiyyttrrr uuyyuuyyttrrttyyttrrtt tyyuuiiuuiuu

  (Gjysma) Vallja e rugoves

 18. rina says:

  shum mir po di mi ra a …

 19. liridon says:

  loj ma te qart ska a valla sidomos ky webside

 20. rina says:

  e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty

 21. SJKN says:

  e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer

 22. nori says:

  e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer

 23. c.Ronaldo says:

  e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer e rrr i uyyuui yuuytty ttrtrrr e rrr i uuyyuui yuuytty ttrtrrr yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerty yuuyuuy ttrtrty ttrrtre rrrerer rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr rtyuyyt rtyuyyt rtyuiyutyrterrr uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerty uiiiuuy uiiiuuy tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer tyuyiuytrrrerty tyuyiuytrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ewq w e r yurrr ytyuttetrrrerer

 24. osmakaq says:

  une di edhe vet jam msu

 25. mmm says:

  tyty ytrtrt e rrr u rrrerr yyy y y yyt ttr e rrr u rrrerr iuuyuyu uyytyty yttrtrt e r tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr uiiii uuiiuuiii uiiii uuiiuuiii tyyyy ttyyttyyy tyyyy ttyyttyyy iuuyuyu uyytyty yttrtrt e r tyu iuuyuyu uyytyty yttrtrt e rrurr
  e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr e rtyut e rtyut e rtyut e rrurr

 26. kastriot says:

  ma e mir pi ciftelin nok ka

 27. adrian says:

  ishalla di mi ra

 28. visar says:

  hej mir shume veq edhe per android bone une e kisha ble mo kan me samsung galaxy S 2 po sosht

 29. besart says:

  Qysh me ba bre ne samsung galaksi s2

 30. ujk says:

  plumi bardhë

  rrrriiiiuuiiuuyyttttuuuuyyuuyyttrrrryyyyttyyttrreeeweerrrrr

 31. denis says:

  qrteutyriuiuuriuyuuyuyuyuiyuyuy3euyuioiuiowuyrtwqwewqepoiopoiouytyrtertyurewrytruytrwywuoiuyewituyrepowir e rety rynbvvbnmlk.- r r we qw e t y t r e w e t u u y y t y y u u y y y y uy u u i i i u u re r e w qw er ty u io po

 32. denis says:

  werewrtrquiyeoiortrtrytrtqrtytryuqwertrtr t t r re y u i u y t r i u y t r e r t y u i i u y t r e w qw e q weq we qwe ytr uio yui ytr ewrttyyuuiioiuiuyttrtrtrrererrerrerttyutuyioiuytyuyiuoiuiuip i u y y t q eyr t yèpppoooiiuioiuioiuiiooiui we we wwe rrtteriuyuuytriuytoiuyoireoiewopirpppipppiuuyuytryytrtytrrrtreerewerertrrytyutyuytrtrtytuiuiuyupoiuiuytrteyertererrrtrereewrteeerrtyoiu r t y u u y t r e r r t t y t r r e y u i i iu u y t r r e t y u

 33. valdet says:

  e1e1ewewqe1qeqe1rewterwter1ertyertertertqeqwert][[piooioioiiuuyytr5etrrtrttyuuiiop[]][][][][ppoooiuuyuoop[]][[pooiuuyyyyttyyuuiiopp[[]]][[]][[ppooiuuyytrettrttrtrtrtyyuuiioopp[]][[ppoiiuuyyttrrewqqwweerrtttyyyuuiiioopop[[]]][ppooiiuiioopp[][][[][][][ppoooiiuuyyttrrttrttyyuuiioopop[[]]

  ]][[][][]p[ppooopopopiiuuuiiuytttyrtrrrrtyyuuuiioopp[[]]][[][][[ppooiiuuyytyuuututuuruuiuewurtiuerutioeruuyyyyuuyuyqqyyqyqywuwuwueueueuruiritit[][][][ppooiiuuyytrrttyyyuuiiioopp[[][]
  ]]][][][]ppooiuiuuyttyyuuiioopp[[[]][][]ppooiiuuyyttrreeweerrttyyuuiiopp[[][][]ppooiiuuyytytrree

 34. jona says:

  yteyyyruuuuttutuuturyewtt hahahahha shum interesant qekjoooo tingalin hahhaha epershendes shum shoqen time fillloreten rozen dhe gonen qe i dua shummm tun ju dua

 35. valmir says:

  shum e mir koka

 36. shqiptar says:

  ertytytyiuytrt err urrerrr iuyuyu uytyty ytrtrt ertyui iuyuyu uyttyty ytrtrterr ertyut ertyut ertyuterr uiiii uuiiuuiii uiiii uuiiuuiii tyyyy ttyyttyyy tyyyyttyy ttyyy iuyuyu uytyty ytrtrtertyui iuyuyu uytyty ytrtrterr ertyut ertyut ertyuterr iii rrr iiii rrrr iuu uyy ytt trr iuu uyy ytt trr ytt uyy ytt trr ytt uyy ytt trr rrrert rrrerterrr

  • mirsadsella says:

   ertytytyiuytrt err urrerrr iuyuyu uytyty ytrtrt ertyui iuyuyu uyttyty ytrtrterr ertyut ertyut ertyuterr uiiii uuiiuuiii uiiii uuiiuuiii tyyyy ttyyttyyy tyyyyttyy ttyyy iuyuyu uytyty ytrtrtertyui iuyuyu uytyty ytrtrterr ertyut ertyut ertyuterr iii rrr iiii rrrr iuu uyy ytt trr iuu uyy ytt trr ytt uyy ytt trr ytt uyy ytt trr rrrert rrrerterrr

 37. albania says:

  uyeuuuroop[[[otiuuiowqoriqirirwqiritp[[[qpwiueurutuwiieooepqqeruiiwpoooeirtiyiwqierityippqewqop[oritiiwerrtoritiiitpw[[qoeowororoorwrtyuiq[p[[tptp[]wriiwrutywiworeopq[[qwerrrtiwiwurutuuurutuutuwiqeriirreuuuwiqpp[[[[[qwppeortoqpew[[]qyyyyiloooouuuyyyqwiiiiiieriioioqpppwiiiiiqppryyyq[[[][[]]][iiui0i0i0i0i0iiiiiiuuquweyqiiiiiqwwwwwwwqqqweeriioopquuwoiooq[[peopoweroiiiopppqwerooooopuuyyuywewoqoooqeiriipowooo[[[ooeqoweqqweorooqeweituryttttweiwopq]]]eoiiitwet

 38. Ergin Iseni says:

  eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrrrr eeyyttrr eeyyttrr eertyuiuytytrr rtyu

 39. Etnik says:

  i i r r i i r r iuu uyy ytt rrr iuu uyy ytt trr ytt uyy ytt trr ytt uyy ytt trr

 40. dufi says:

  qysh mi msu notat, ose si ti gjej ato nota, a din kush tme tregon ??

 41. princ leka says:

  e kom pas ni qifteli tvjeter ne shtepi,,kurr skam dit me i ra,edhe pse boll marak jam kon, ra ky website edhe Patrik Gjidoda un u msova me i ra pak, qato kongt e leta.
  Falemneres juve.Zoti na bekoft Shqiptareve

 42. errr iuuyyui uyuie uywqtrt ewrrrr rewq rqer uyrty tyuuyu uioiiuuy ytyu uuytu uyituy tututyu uuuuouityrt tyyrur iu utyuuyt yiuyituy oytoo t iot otiottititt b t ttiuy iuyy iytrry ruryew ewq yruiote utre utrer ree yr yrtyu

 43. Adrien says:

  qwertyuiop[][poiuytrewqwertyuiop[]][poiuyytrreewqwertyuiioop[][][][

 44. sini says:

  qeqyqytryiop[[]][poiqiewerrerrreiriirrruurrrwqweerrrreerriqqwwqwurqwwerrwqwwqtqweyyuruuuryryqweooiiruruuyreerrerqwrrrqwetrerqrwiqoiwiwuquwioeoiq]qw[e[q
  ]w

 45. Valon says:

  uutuyytt1uutuyt1uutuytrrrtytrrr

 46. EngjellushjAaa ♥ says:

  err iuyuiuyuyppi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>